معرفی شاخص ها

 

کارآفرین: شخص یا اشخاصی (صاحبان کسب وکار) هستند که از طریق ایجاد یا توسعه فعالیت اقتصادی (یا اجتماعی) به وسیله شناسایی، ارزیابی و بهره ­برداری از محصولات، خدمات و بازارهای جدید، در جستجوی هستند.

ارزش ایجاد درک فرصت کارآفرینانه: درک فرصت های خوب راه اندازی کسب و کار در محل زندگی در شش ماه بعدی.

درک قابلیت کارآفرینانه: برخورداری از دانش، مهارت و تجربه راه اندازی کسب و کار جدید.

گرایش کارآفرینانه: این شاخص شامل قصد کارآفرینانه و نرخ عدم ترس از شکست (عدم خطر پذیری)می باشد.

ترس از شکست: عبارت است از درصد افراد (18-64 سال) که ترس از شکست را دلیل اجتناب از راه اندازی کسب و کار بیان می دارند.

قصد کارآفرینانه: عبارت است از درصد افراد (18-64 سال) که در 12 ماه آینده درصدد راه­ اندازی کسب وکار جدیدی هستند.

هنجارهای ملی کارآفرینانه: عبارت است از میزان « توجه رسانه­ ها به کارآفرینی »، کارآفرین بودن به عنوان گزینه « کاری خوب » و منزلت اجتماعی کارآفرین در جامعه می­ باشد.

کارآفرین نوظهور: فردی است که در طی42 ماه گذشته (سه سال و نیم) فعالیت قابل ملاحظه­ ای برای راه ­اندازی کسب وکار جدیدی انجام داده است. این فرد که شخصاً صاحب تمام یا قسمتی از کسب وکار جدید است. در حال حاضر به طور فعال درگیر مدیریت کسب وکار جدید است.برای هیچ کارمندی حقوقی بیش از 3 ماه پرداخت نکرده است.

کارآفرین جدید: فردی است که هم اکنون به طور فعال یک کسب وکار جدید را مدیریت می­ کند. شخصاً مالک تمام یا قسمتی از آن کسب وکار است. آن شرکت (یا کسبوکار) بیش از 42 ماه سابقه فعالیت ندارد و بیش از 3ماه و کمتر از 42 ماه حقوق به کارکنان پرداخت کرده است.

کارآفرین نوپا: فردی است که هم اکنون کسب وکاری را مدیریت می کند. شخصاً مالک تمام یا بخشی از آن کسب و کار است. آن شرکت بیش از 42 ماه عمر دارد. فعالیت کارآفرینانه­ ی نوپا(TEA) شامل فعالیتهای کارآفرینانه ­ی نوظهور و جدید در بین جمعیت بزرگ سال (64-18 سال) اشاره می­ کند.

کارآفرین تثبیت­ شده: فرد کارآفرینی است که هم اکنون کسب وکاری را مدیریت می کند، شخصاً مالک تمام یا بخشی از آن کسب و کار است که بیش از 42 ماه سابقه­ ی فعالیت دارد.

کارآفرینی فرصت گرا: به کسب وکارهایی اشاره دارد که بر اساس تشخیص فرصت ها و بهره برداری از آنها ایجاد شده­ اند.

کارآفرینی اجباری: به کسب وکارهایی اشاره دارد که از روی اجبار و به دلیل عدم وجود سایر گزینه­ های کاری، به وجود آمده­ اند.

نتایج (اشتیاق رشد) کارآفرینانه: شامل فعالیت های توسعه ای کسب وکار جدید توسط کارآفرینان در رشد بالا، نوآوری در بازار- محصول جدید و کارآفرینی بین المللی است.

نوآوری: شاخصی است که بر اساس سنجه­ های جدید بودن فناوری موجود در کسب وکار، تعداد کم رقبای شرکت و میزان نو و ناشناخته بودن محصولات و خدمات شرکت توسط مشتریان، اندازه گیری می شود.

خروج از کسب وکار: عبارت است از تعطیلی یا فروش کسب وکاری که فرد قبال آن را ایجاد یا مدیریت - کرده است.

کارآفرینی سازمانی: ایجاد کسب و کار جدید در داخل کسب و کارهای تثبیت شده توسط کارکنان شرکت/سازمان.

 

وضعیت کنونی در کشور

در این بخش داده های آماری رشد شرکت های دانش بنیان ، رشد منابع زیر ساختی ، وضعیت نمایه ها و شاخص های کارآفرینی همانند نرخ کارآفرینی نوظهور و تثبیت شده، نرخ سرمایه گذاری خطر پذیر و نرخ خروج و درصد نقش در تولید ناخالص ملی داده کاوی می گردد.

بررسی هر کدام از نمایه ها به شناخت فاصله مورد نیاز تا رشد ایده آل اشاره می کند و در تببین برنامه ها تا نیل به این هدف کمک می کند.جدول (1) وضعیت کلی نمایه ها در ایران را به تفکیک  نشان می دهد و طبیعی است رشد هر کدام در سطح استان فارس به برنامه های عملیاتی برای نیازمندی ها و چالش های توسعه مرتبط با هر کدام منوط می باشد.

 

 

 

وضعیت قیاسی جایگاه کارآفرینی در ایران به تفکیک انواع اقتصادها در جهان

همان طور که در نمودار وضعیت اکوسیستم مشاهده می شود اگرچه به نظر می رسد شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما همچنان نسبت به آن چه از آن انتظار می رود فاصله قابل ملاحظه ای دارد. البته به طور کلی ایران در شاخص محیطی پویایی بازار داخلی امتیازی بسیار بالا و مناسب دارد که از متوسط تمامی سطوح اقتصادی بالاتر است. این مسئله نشان دهنده اوضاع مناسب بازار داخلی چه برای کارآفرینی داخلی و خارجی و چه برای سرمایه گذار است. همچنین در زیرساخت های فیزیکی نیز ایران دارای وضعیت مطلوبی می باشد که با متوسط­ های جهان که آن ها نیز بالا هستند نه تنها برابری می کند بلکه از آن ها بیشتر می­ باشد. اما بدترین وضعیت رد مقابل متوسط اقتصادهای جهان را در شاخص برنامه­ های دولت دارد. به نظر می­ رسد خبرگان برنامه­ ریزی دولت را برای کارآفرینی اصل کافی نمی دانند و این مسئله نقطه ضعف روند کارآفرینی در ایران محسوب می شود. شاخص­ های دیگر نیز که زیربنای مهمی برای کارآفرینی محسوب می شوند مانند پشتوانه مالی، سیاست های دولت، قوانین، آموزش، زیرساخت های تجاری، باز بودن بازار داخلی، هنجارهای فرهنگی و انتقال تحقیق و توسعه دارای وضعیت راضی­ کننده­ای نمی باشند. می­توان ادعا کرد که بنابراین آمار و ارقام، وضعیت شرایط زمینه ­ای کارآفرینی هنوز قابل قبول نبوده و به شدت نیاز به برنامه ریزی بالا به پایین، پایش و اقدامات اصلاحی می باشد.

 

 کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی مناسب دراقتصادهای سه گانه

توجه رسانه ای به کارآفرینی در اقتصاد های سه گانه

درک فرصت کارآفرینانه

 

نرخ کارآفرینی نوظهور در اقتصاد های سه گانه

 دانلود متن کامل گزارش دیده بان جهانی در دانشگاه تهران