دوره های مالکیت فکری
دوره های مالکیت فکری

به اطلاع صاحبان ایده و نوآوری، علاقمندان به عرصه نوآوری و اختراعات می رساند، دانشگاه شیراز با همکاری بنیاد نخبگان فارس مجموعه سمینارهای چگونگی ثبت اختراعات، ثبت طرح های صنعتی، ثبت علائم تجاری و دوره روش های استاندارد سازی داوری و ارزیابی اختراعات و نوآوری ها را در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 3 و 4 خردادماه برگزار شد. با  حضور روسای سازمان های ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری کشور به عنوان مدرس دوره، مجموعه کارگاه های در نظر گرفته شد.

مدرسان دوره:

 • جناب آقای مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراعات ایران و نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در ایران
 • جناب آقای ایرج احمد بزرگی رئیس اداره طرحهای صنعتی ایران
 • جناب آقای غلام رضا بیات رئیس اداره علائم تجاری ایران

محتوای این دوره ها به شرح زیر می باشد:

دوره مالکیت فکری

زمان برگزاری چهارشنبه 3 خردادماه از ساعت 8 الی 13، مدرس دوره جناب آقای دکتر مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراعات ایران و نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در ایران.

enter image description here

سرفصل دوره عبارتنداز:

 1. آشنایی با کلیات مالکیت فکری
 2. مصادیق مالکیت فکری
 3. اختراع، شرایط ماهوی ثبت اخترعات، استثنائات اختراع
 4. اختراعات مشترک
 5. قوانین حاکم بر اختراعات
 6. حقوق ناشی از گواهی ثبت اختراع مجوزهای اجباری
 7. نحوه جستجو در بانکهای اطلاعاتی اختراع

دوره روش های استاندارد سازی داوری و ارزیابی اختراعات و نوآوری ها (ویژه اساتید)

زمان برگزاری چهارشنبه 3 خردادماه از ساعت 14 الی 19، مدرس دوره جناب آقای دکتر مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراعات و نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در ایران.

enter image description here

سرفصل دوره عبارتنداز:

 1. داوری اختراعات
 2. شرایط ثبت اختراع
 3. محدودیتهای بهره برداری از اختراع
 4. نحوه جستجو اختراع در بانکهای اطلاعاتی
 5. چگونگی تهیه گزارش اختراع
 6. طبقه بندی بین المللی اختراع

دوره چگونگی ثبت طرحهای صنعتی

زمان برگزاری پنج شنبه 4 خردادماه از ساعت 8 الی 13، مدرس دوره جناب آقای ایرج احمد بزرگی رئیس اداره طرحهای صنعتی ایران.

enter image description here

سرفصل دوره عبارتنداز:

 1. تعریف طرح صنعتی از نگاه قانون
 2. مزایای ثبت طرحهای صنعتی
 3. طرحهای صنعتی قابل حمایت و طرحهای صنعتی غیر قابل حمایت
 4. طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی

دوره چگونگی ثبت علائم تجاری

زمان برگزاری پنج شنبه 4 خردادماه از ساعت 14 الی 19، مدرس دوره جناب آقای غلام رضا بیات رئیس اداره علائم تجاری ایران.

enter image description here

سرفصل دوره عبارتنداز:

 1. تعریف علائم تجاری از نگاه قانون
 2. مزایای ثبت علائم تجاری
 3. علائم تجاری قابل حمایت و غیر قابل حمایت
 4. طبقه بندی بین المللی علائم تجاری